U bent hier

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen vzw

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kontrakten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

Artikel 2: Promotie en aanbod

 1. De gegevens in de reisbrochure binden De Globetrotter of reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
  • wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
  • er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het kontrakt.
 2. De Globetrotter en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
 3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege De Globetrotter en/of reisbemiddelaar

De Globetrotter en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 1. vóór het sluiten van het kontrakt tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige dokumenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
  2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering;
 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  1. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  2. naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordigers van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
  3. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks kontakt mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten kontrakt.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Tot standkomen van het kontrakt

 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of De Globetrotter ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het kontrakt tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de rei- ziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van De Globetrotter de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet uiterlijk binnen 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugebetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis

 1. De in het kontrakt overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
 2. (OPTIE) De in het kontrakt overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar beneden worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
  1. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  2. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
  3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het kontrakt zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan De Globetrotter heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is. 3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op het einde van het vorig dienstjaar golden; daarnaast op de tarieven voor vervoer die op het eind van vorig dienstjaar bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van het einde van het vorige dienstjaar.

Artikel 7: Betaling van de reissom

 1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30 % van de totale reissom (zie bijzondere voorwaarden) als voorschot, met een minimum van € 150,-. (Dat minimum mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden).
 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdokumenten bezorgd worden.
 3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het kontrakt tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek De Globetrotter en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag De Globetrotter en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór afreis

 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het kontrakt niet kan worden uitgevoerd, dient De Globetrotter de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het kontrakt te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door De Globetrotter voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of De Globetrotter van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw kontrakt of een bijvoegsel bij het kontrakt te worden opgesteld waarin de aan- gebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door De Globetrotter vóór afreis

1. Indien De Globetrotter, vóór de aanvang van de reis, het kontrakt verbreekt, wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het kontrakt betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het kontrakt, tenzij:

a) De Globetrotter de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het kontrakt en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het kontrakt voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. Het vertrek wordt gewaarborgd vanaf 20 deelnemers.

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroert en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het kontrakt betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt De Globetrotter alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet De Globetrotter hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het kontrakt geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het kontrakt verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die De Globetrotter en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van De Globetrotter

1. De Globetrotter is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het kontrakt, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het kontrakt tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het kontrakt voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van De Globetrotter om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De Globetrotter is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestel

den en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun funktie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiskontrakt inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aan- sprakelijkheid van De Globetrotter overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover De Globetrotter niet zelf de in het reiskontrakt voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die De Globetrotter en/ of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn kontraktuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling

Vóór de afreis:

1. Klachten vóór het reiskontrakt wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of De Globetrotter.
Tijdens de reis:

2. Klachten tijdens de uitvoering van het kontrakt moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van De Globetrotter, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot De Globetrotter.

Na de reis:

3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij De Globetrotter per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Garantiefonds

Verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds.

Artikel 18: Geschillenkommissie Reizen

 1. Er ontstaat een "geschil" wanneer een niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden na het einde van het reiskontrakt, of na de geplande vertrekdatum, indien het reiskontrakt nooit werd uitgevoerd.
 2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiskontrakt, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit kontrakt en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillenkommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid tot beroep.
 4. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement. 4. Het gebruik van de algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillenkommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Inschrijving:

Iedere inschrijving houdt de verbintenis in onmiddellijk een voorschot te betalen van minimum 30 % van de prijs met een minimum van € 150,- per persoon.
Wijzigingen door de klant: Wijzigingen door de reiziger, kamertype en formule, naam van de klant, opstapplaats en dergelijke brengt altijd € 20,- per persoon dossierskosten mee. Bij wijziging vanaf  2 weken voor de afreis bedraagt de dossierskosten € 50,-  per persoon. Bij wijziging van annulering moeten de administratiekosten en annuleringskosten vergoed worden met een minimum van € 100,- .

Verzekering:

Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Vergeet in geen geval uw identiteitskaart.
Reisformaliteiten: De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige stappen te ondernemen tot het bekomen van de gerechtigde dokumenten zoals identiteitskaart, visum, internationaal paspoort, inentingsattesten en dergelijke. Kinderen moeten in het bezit zijn van alle gerechtigde dokumenten alsook over een gelegalliseerd attest dat hen toelating geeft tot het maken van de reis.

Reiswijziging:

Door het reisbureau: Deze heeft het recht te annuleren in geval van belangrijke binnenlandse of internationale gebeurtenissen, die het nor- maal verloop van een reis kunnen hinderen. De reis kan eveneens worden afgelast bij onvoldoende deelnemers. In beide gevallen worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald.

1° In onze brochure georganiseerde vliegreizen gelden de voorwaarden van de touroperator, alsook dient een voorschot van 30% betaald te worden.
2° Voor een annulering: tot 90 dagen voor vertrek 10 % van de reissom met een minimum van € 150,- per persoon. Vanaf 90 tot 30 dagen voor het vertrek -25% van de totale reissom. Vanaf 29 tot 10 dagen voor vertrek -50% van de totale reissom. Vanaf 9 dagen voor het vertrek of in geval van niet aanmelding bij vertrek 100% van de reissom. Onderbreking tijdens de reis geen terugbetaling. Indien de klant bij een autocarreis zelf zorgt voor een vervanger, vervallen de annuleringskosten maar worden wijzigingskosten aangerekend.
3° In geval van annulering bij georganiseerde vliegtuigreizen zijn de voorwaarden van toepassing vermeld in de desbetreffende brochure van de samenwerkende touroperator.

Reisprogramma:

De Globetrotter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor programma’s die wijzigen na het ter perse gaan van de brochure.

Plaatswisseling:

Er wordt niet van plaats verwisseld in de autocar.

Kamers:

De logies zijn steeds voorzien op basis van tweepersoonskamers.

Bagage:

De toegestane bagage omvat één valies per persoon plus één stuk handbagage.

Uitsluiting:

Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt, kan deze onmiddellijk uitgesloten worden. Alle gevolgen en kosten daaruit voortvloeiend blijven ten zijne laste. Hij heeft dan ook in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

Verantwoordelijkheid reisorganisatie:

Deze is enkel bemiddelaar tussen reizigers en leveranciers van de voorziene diensten zoals vervoerders, hotelhouders, restaurants, enz., die elk hun eigen verantwoordelijkheid houden.

De organisator draagt geen enkel verantwoordelijkheid in geval van overmacht zoals staking, revolutie, epidemies, natuurrampen, en andere onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden, die de oorzaak zijn van vertraging, verlies goederen, of andere beschadigingen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn dan ook ten laste van de klant.

Terugbetaling klachten:

De terugbetaling van het bedrag voor niet gebruikte diensten gedurende een reis wordt alleen toegestaan, wanneer De Globetrotter zelf de terugbetaling krijgt.

Ongeregeld vervoer:

Bij annulatie van de georganiseerde activiteit heeft de vervoerder het recht om de door hem reeds gemaakte kosten in rekening te brengen op het terug te storten voorschot of de prijs.
“De klant bestelt deze goederen en aanvaardt de verkoopsvoorwaarden zoals hier vermeld”

Algemene voorwaarden:

Door in te schrijven voor een reis wordt aangenomen dat elke deelnemer kennis heeft genomen en het eens is met de bovenstaande voorwaarden. Voor eventuele geschillen is de Rechtbank van Gent bevoegd.

De Globetrotter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke drukfouten in de brochure of foutieve informatie op de website. 

- Wettelijke borgtocht Verg. A. 9915,74 euro.

Het adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw is: North Gate 3, E. Jacqmainlaan 154, 1210 Brussel.